Search

จะดีจะร้าย หมดวาระก็ต้องไป อธิบายระบบการเมืองสหรัฐฯ ที่มีการถ่วงดุล และให้อำนาจทั้งหมดเป็นของประชาชน
Share

Share stories you like to your friends