Search

รัฐสภาแคนาดาลงมติเป็นเอกฉันท์ ประกาศชัด การปฏิบัติของจีนต่อชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ ถือเป็นการ ‘ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ’
Share

Share stories you like to your friends