Search

ซีอีโอ Thai AirAsia ยังไม่รู้ธุรกิจจะดีขึ้นเมื่อไร ย้ำให้ความสำคัญ พนักงาน-ลูกค้า-คู่ค้า
Share

Share stories you like to your friends