Search

ครอบครัวแคนาดาออกเดินทางรอบโลกหลังพบว่าลูกๆ ของพวกเขาจะสูญเสียการมองเห็นจากโรคทางพันธุกรรม
Share

Share stories you like to your friends