สวัสดิการสนั่นทุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยระบบสวัสดิการของคนรุ่นใหม่

ช่วงสองสัปดาห์นี้ ผมได้มีโอกาสสอนและแลกเปลี่ยนกับนิสิตที่ม.เกษตรศาสตร์และนักศึกษาที่ ม.ธรรมศาสตร์เกี่ยวกับ ‘ระบบสวัสดิการ’ และได้พบมุมมองข้อถกเถียงที่น่าสนใจของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับหัวข้อนี้   จริงๆ แล้ว ผมเองก็มิตั้งใจให้เป็นข้อถกเถียงอะไรมากนักหรอก เพียงแต่นำเสนอผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องการใช้สวัสดิการของรัฐ ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพฯ กองทุนหมู่บ้านฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพของผู้พิการ โดยจำแนกตามกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่างกัน 5 กลุ่ม เริ่มจากกลุ่มครัวเรือน 20% … Continue reading สวัสดิการสนั่นทุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยระบบสวัสดิการของคนรุ่นใหม่