Search

ต้องอัลตราซาวด์ก่อนทำแท้ง? ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ให้คงกฎหมายที่แพทย์ต้องอัลตราซาวด์หญิงมีครรภ์ก่อนทำแท้ง




Share

Share stories you like to your friends