Search

เยอรมนีผ่านกฎหมาย ให้สภาวะเพศกำกวม หรือ Intersex เลือกตัวเลือกเพศที่ 3 ในเอกสารทางการได้
Share

Share stories you like to your friends