Search

รูปวาดของ Yoshitomo Nara ถูกประมูลขายไปในราคา 750 ล้านบาท หลังมีผู้ยื่นข้อเสนอแข่งกันในสิบนาที
Share

Share stories you like to your friends