Search

สหรัฐฯ อนุญาตให้ชาวอเมริกันระบุเพศว่า ‘X’ บนพาสปอร์ตได้แล้ว โดยไม่ต้องยื่นใบรับรองแพทย์
Share

Share stories you like to your friends