Search

เปิดตัว Lego Braille Bricks เพื่อให้เด็กตาบอดได้เรียนรู้ตัวอักษรเบรลล์ อย่างสนุกสนานมากขึ้น
Share

Share stories you like to your friends