Search

ประชาธิปไตยจะอยู่หรือตายขึ้นอยู่กับคุณ NGO ในสหรัฐฯ ใช้ Deepfake สร้างผู้นำเผด็จการเสมือนจริง กระตุ้นให้คนไปเลือกตั้ง
Share

Share stories you like to your friends