Search

จีนสร้างสถิติกินเนสบุ๊ค บินโดรน 600 ตัว นานสุดในโลก เพื่อแสดง ‘The Starry Night’ และรูปวาดอื่นๆ ของแวน โก๊ะห์
Share

Share stories you like to your friends