Search

ผลการทดลองระยะ 3 ของ Sinovac ล่าสุด มีประสิทธิผล 49.6% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
Share

Share stories you like to your friends