Search

‘IsickIneedbed’ เว็บไซต์ช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วย COVID-19 ที่บอกได้ทั้งระดับอาการ และแจ้งสิ่งของที่ผู้ป่วยต้องการได้
Share

Share stories you like to your friends