Search

กรุงเบอร์ลินประกาศลงทุนปีละ 2 พันล้าน เป็นเวลาต่อเนื่อง 16 ปีติดต่อกัน เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ดียิ่งขึ้น
Share

Share stories you like to your friends