Search

สัตว์ก็สามารถเต้นไปตามเพลงได้ นักวิจัยเชื่อว่า นกกระตั้วมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบท่าเต้นของตัวเองได้
Share

Share stories you like to your friends