Search

Neuralink บริษัทของอีลอน มัสก์ เปิดตัวผลงาน กำลังพัฒนา ‘เส้นเชื่อมประสาท’ฝังในหัวมนุษย์ เพื่อเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์
Share

Share stories you like to your friends