Search

โจชัว หว่อง ถูกตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฮ่องกง เพราะ ‘ขาดคุณสมบัติ’




Share

Share stories you like to your friends