Search

เกรตา ธันเบิร์ก ยื่นจดทะเบียนชื่อเธอ และชื่อกิจกรรมชุมนุม Friday For Future เพื่อไม่ให้เอาชื่อไปหาประโยชน์ทางการค้า
Share

Share stories you like to your friends