Search

เมื่อผู้นำบนเวทีไม่ใช่มนุษย์ หุ่นยนต์ Alter 3 ขึ้นเวทีในฐานะ ‘วาทยกร’ นำวงออร์เคสตรา บรรเลงดนตรีให้ผู้ชมฟัง
Share

Share stories you like to your friends