Search

ก้าวใหม่ของการปลูกถ่ายอวัยวะ นักวิทยาศาตร์พบวิธีเปลี่ยนอวัยวะของมนุษย์ให้ ‘โปร่งแสง’ ได้
Share

Share stories you like to your friends