Search

โลกร้อนกำลังฆ่าสัตว์ทะเล ในปี ค.ศ.2100 ที่อยู่อาศัยของปะการังจะหายเกือบหมด จากความร้อนและความเป็นกรดของน้ำทะเล
Share

Share stories you like to your friends