Search

ใช้เวลาเดินทางจากโลก 73,000 ปี รู้จักกับ ‘Proxima b’ ดาวเคราะห์คล้ายโลก ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
Share

Share stories you like to your friends