Search

ศิลปินบราซิลสร้างประติมากรรม ‘ช่องคลอด’ เพื่อตั้งคำถามถึงค่านิยมชายเป็นใหญ่ และกระตุ้นปัญหาเรื่องเพศในสังคม
Share

Share stories you like to your friends