Search

มวลชนฝ่ายสนับสนุนทรัมป์ใช้แพลตฟอร์มอย่าง TikTok และ Twitter เพื่อระดมคน ก่อนการก่อจลาจลหน้ารัฐสภา 
Share

Share stories you like to your friends