Search

โปรตุเกสผ่านกฎหมาย ‘การุณยฆาต’ ให้ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ร้องขอจบชีวิตได้ ภายใต้ความดูแลของแพทย์
Share

Share stories you like to your friends