Search

โจ ไบเดน (Joe Biden) ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าสถึงเหตุจลาจลหน้ารัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2021
Share

Share stories you like to your friends