Search

อิสราเอลเปิดพรมแดนให้นักท่องเที่ยวจาก 20 ชาติ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ หลังสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศดีขึ้น
Share

Share stories you like to your friends