Search

ชายหูหนวกสหรัฐฯ ได้เงินชดเชย 7.7 ล้านบาท จากการถูกปฏิเสธงาน หลังขอล่ามภาษามือในการสัมภาษณ์
Share

Share stories you like to your friends