Search

ครม. มีมติอนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงฯ ที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินแล้ว 
Share

Share stories you like to your friends