Search

ขาดคนดูแล เพราะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของ โบราณสถานครึ่งร้อยแห่งใจกลาง กทม. รวมถึง ‘อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย’
Share

Share stories you like to your friends