Search

ครูชาวเคนยารับรางวัลครูดีเด่นโลก จากการอุทิศเงินเดือนตัวเองกว่า 80% เพื่อช่วยนักเรียนยากไร้




Share

Share stories you like to your friends