Search

ไม่ต้องจบสายวิทย์ ก็เรียนหมอได้ ศิริราช เพิ่มโอกาสให้เด็กที่ถนัดกีฬา-ดนตรี สามารถเข้าเรียนคณะแพทย์ได้มากขึ้น
Share

Share stories you like to your friends