Search

เฟซบุ๊กเริ่มทดลองซ่อนยอดไลก์แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานมีสุขภาพจิตใจที่ดีและสนใจ ‘เนื้อหา’ มากกว่า ‘ผลตอบรับ’
Share

Share stories you like to your friends