Search

ผลประเมิน PISA2018 ของไทย พบคะแนนการอ่านลดลง ส่วนคณิต-วิทย์ไม่เปลี่ยนแปลง และทุกด้านอันดับต่ำกว่าประเทศใน OECD
Share

Share stories you like to your friends