Search

มีเครื่องฉายภาพ 3 มิติ-เขียนบนหน้าจอได้ รัฐบาลเตรียมควักเงินกว่า 30 ล้าน ปรับปรุงห้องประชุม ครม.เดิม ให้ไฮเทคขึ้น
Share

Share stories you like to your friends