Search

ไม่ใช่แค่โลกที่ร้อนขึ้น นักวิจัยยืนยัน จักรวาลมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากในช่วงหนึ่ง 1 ล้านปีที่ผ่านมา
Share

Share stories you like to your friends