Search

เสียงไก่ขัน-วัวร้อง ไม่ถือเป็นการละเมิดมลภาวะทางเสียง ฝรั่งเศสผ่านกฎหมายคุ้มครองเสียงรบกวนในชนบท 
Share

Share stories you like to your friends