Search

วาติกันออกแถลงการณ์ ไม่อนุญาตบาทหลวงคาทอลิกอวยพรให้คู่ชีวิตเพศเดียวกันได้ เพราะเป็นความบาป
Share

Share stories you like to your friends