Search

‘สิทธิ์ในการตายอย่างสงบ’ สเปนผ่านกฎหมายการุณยฆาตแล้ว มีผลบังคับใช้มิถุนายนนี้
Share

Share stories you like to your friends