Search

รัฐบาลปรับแผนฉีดวัคซีนแบบ walk in มาเป็น on-site ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน สามารถเข้าไปจองคิวล่วงหน้ายังจุดฉีดได้
Share

Share stories you like to your friends