Search

การคุยกับคนที่คิดต่าง จะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น? แนะนำหลัก 4E ที่เอาไว้ใช้คุยกับคนต่างรุ่น
Share

Share stories you like to your friends