Search

จะคนยุคดิจิทัลหรืออนาล็อกก็เหมือนกัน วิจัยชี้คนรุ่นไหนก็เก่งเทคโนโลยีได้
Share

Share stories you like to your friends