Search

สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ระงับการส่งผู้อพยพชาวเมียนมากลับไปยังประเทศ




Share

Share stories you like to your friends