Search

นักวิจัยฝังขั้วไฟฟ้าเข้าไปในสมองของผู้ป่วยอัมพาตเพื่อแปลงความคิดออกมาเป็นตัวอักษร ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึง 94%
Share

Share stories you like to your friends