Search

สถานีอวกาศนานาชาติต้องการไอเดีย! ออกแบบ Machine Learning และ AI เพื่อส่งไปบนอวกาศกับ AI Space Challenge
Share

Share stories you like to your friends