Search

ออสเตรีย อนุญาตให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ป่วยในระยะสุดท้ายสามารถเลือกจบชีวิตตัวเองได้แล้ว




Share

Share stories you like to your friends